Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.konyvkell.hu online áruház üzemeltetője (Szabó József egyéni vállalkozó /ev./, székhely: 2100 Gödöllő, Hársfa utca 8/A., a továbbiakban: „Adatkezelő” – a részletes adatokat az ÁSZF tartalmazza) mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét jelen szabályzat alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelés irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok tulajdonosát előzetesen értesíti.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és minden szükséges technikai és adminisztrációs lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Jelen adatkezelési szabályzat kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
• az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

• (EU) 2016/679 számú rendeletében 2018. 05. 25-én életbe lépett (GDPR)

A www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo által EVB-10194553 Webes ügysegéd azonosító ügyszámon kiadott értesítés szerint Szabó József 51598442 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő internetes kereskedelmi tevékenységet folytathat.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Fogalom meghatározások
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja; – Szabó József ev.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon (www.konyvkell.hu) regisztrál;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Az Adatkezelő és elérhetősége
Adatfeldolgozó neve: Szabó József – www.konyvkell.hu
Adatfeldolgozó székhelye: 2100 Gödöllő, Hársfa utca 8/A.
Adatfeldolgozó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@konyvkell.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 68335474-2-33
Statisztikai számjel: 68335474476123113
Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-30-5517204
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 2018. 05.25-én életbe lépett (GDPR) által törölve
A szerződés nyelve: magyar
Webtárhely szolgáltató: Paragon Internet Group Ltd.; (Old Vinyl Factory, Hayes, UB 3 1HA, Egyesült Királyság)
A kezelt személyes adatok köre
A Felhasználó döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely/tartózkodási hely, számlázási cím (születési hely és idő), a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója, a Felhasználó által igénybevett kuponkód.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a Felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Tekintettel arra, hogy az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg, így csak az érintett képes azt törölni, illetve használatukat korlátozni, megakadályozni. Az adatkezelés ezen módjáról az érintett Felhasználó általában a böngésző menüjében az Adatvédelem, vagy Biztonság menüpont alatt rendelkezhet.
A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végezzük. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak az Adatfeldolgozó külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebb felvilágosítás az analytics.google.com webhelyen található.

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az Adatkezelésre a www.konyvkell.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Adatkezelés célja a www.konyvkell.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre jelen szabályzatban leírásra került.
Az Adatkezelő a honlap látogatóinak IP címét rögzíti. Az adatkezelés célja a weboldal biztonságának fokozása, egyes IP címek, vagy IP tartományok tiltása, a weboldal biztonságára kockázatot jelentő cselekmény, jogszabály, vagy a honlapon közzétett más feltétel, szabály, szerződés által tiltott tevékenység észlelése esetén.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd fenn) célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére a weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén van lehetőség.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az Adatkezelés elvei
Kizárólag tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni a személyes adatokat.
Meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Tárolási módjuknak olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, a megváltoztatás vagy a jogtalan terjesztés megakadályozására.
Adatvédelmi irányelvek
A weblap által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételt jelentenek a csomag kézbesítéséhez kapcsolódó adattovábbítási esetek.
Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatfeldolgozó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
A rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat honlapon történő publikálásával.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Adatkezelő egyben kötelezi magát arra, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Kötelezi magát továbbá arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
• annak kezelése jogellenes;
• a Felhasználó személyes adatának törlését kéri;
• a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adat Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Ld. jogorvoslati rész).
Felhasználói fiók
Az adatkezelés célja: a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, regisztráció, vásárlói csoportok kialakítása, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. Valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.
Adatfeldolgozó a honlapon lebonyolított megrendelések teljesítése, termékek, számlák, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében, adtafeldolgozót vesz igénybe kizárólag ezen célok teljesülése érdekében.
Az Adatkezelés időtartama
A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott Felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
Rendelkezés személyes adatokkal
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található Felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.
Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Adatfeldolgozás
Jelen szabályzatban megjelölt Adatfeldolgozó külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe (kivéve azon adatszolgáltatást, amely a megrendelések teljesítése, termékek, számlák /számlázás/, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében szükséges – de ez nem minősül adatfeldolgozásnak), az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.
Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adattovábbítás lehetősége
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben a www.konyvkell.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetése vagy hasznosítása részben vagy egészben harmadik személy számára átadásra kerül, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre Adatkezelő. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek a Magyar Posta Zrt. részére.
Átadott adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelésre vonatkozó megjegyzés.
Adatátadás célja: a megrendelések kézbesítése.
Korlátozás: futárszolgálat az átadott adatokat csak a kézbesítés során használhatja.

Magyar Posta Zrt.
Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím: Budapest 1540
Telefonszám: +36 1 767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webcím: www.posta.hu
Adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink
Átadott adatok: Név, cím (levelezési, szállítási cím), e-mail cím, esetlegesen telefonszám.
Adatátadás célja: Az érintett részére történő postai küldemény kézbesítése.
A személyes adatok módosítására és törlésére, valamint a hozzájárulás visszavonására a fiókadatok módosítása menüpont alatt, illetve a Felhasználó elektronikus, vagy postai úton megküldött írásos nyilatkozatában van mód, ha a nyilatkozat egyértelműen és hitelt érdemlően azonosítja a Felhasználót.
Adatfeldolgozó az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további Adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.
Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (Szlovák Istvánné 2100 Gödöllő, Hársfa utca 8.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@konyvkell.hu e-mail címre küldött levélben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának Adatkezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• törvényben meghatározott egyéb esetben.
Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapításra kerül, Adatkezelő az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési Szabályzat módosítása
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, honlapon való közzététellel) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
Az adattárolás módja, biztonsága
Az Adatkezelő adatmegőrzési helye: Paragon Internet Group Ltd.; (Old Vinyl Factory, Hayes, UB 3 1HA, Egyesült Királyság) szerverén biztosított tárhely.
Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.
Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére.
A Felhasználó jogorvoslati lehetőségeit az Info tv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is, ill. panasszal élhet. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Honlap: http://www.naih.hu ). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@konyvkell.hu e-mail címen.

Áruházunk az (EU)2016/679 számú rendeletében 2018. 05. 25- én hatályba lépett (GDPR) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatnak megfelelnek.

Vásárlóink, látogatóink az alábbi linken tájékozódhatnak adataik védelmét szabályzó rendeletről.

Az Európai Bizottság adatvédelmi információi

Az EU polgárok jogai

Hatályos: 2018. június 14-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Gödöllő, 2018. 06. 14.

Jelen dokumentum pdf formátumban az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat


Bezárás

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

×

Cart